Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA NAROČNIKE STORITEV S SPLETNE STRANI https://www.zvezdanadomu.si

 1. Splošne določbe

Spletno mesto Zvezda na domu, dostopno na neposredni spletni povezavi https://www.zvezdanadomu.si (v nadaljevanju Spletno mesto), upravlja AVI – Agencija Vrhunskih Idej, Katja Mlakar s.p., Dolenjska cesta 242b, 1000 Ljubljana, matična številka: 3896404000, davčna številka: 57203385, ki je tudi ponudnik storitev na omenjenem spletnem mestu (v nadaljevanju podjetje).

Ti pogoji obravnavajo pravice in obveznosti uporabnikov Spletnega mesta in prejemnikov storitev Zvezda na domu, ki so fizične osebe (v nadaljevanju potrošniki). Potrošnika in podjetje zavezujejo splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku oddaje naročila. Potrošnik je ob oddaji naročila opozorjen na splošne pogoje poslovanja in z oddajo povpraševanja potrdi svojo seznanjenost z njimi.

Potrošnik je oseba, ki preko Spletnega mesta zaprosi za osebni nastop Zvezde na domu (v nadaljevanju Zvezda) oz. domači zabavi. Zvezda je znana osebnost, gre za športnike, pevce, igralce, izvajalce, umetnike, vplivneže in druge. Podjetje potrošnikom omogoča rezervacijo nastopa Zvezde na privatni zabavi, ali na domu, kjer je največ 50 udeležencev. Potrošnik preko Spletnega mesta izbrani Zvezdi pošlje povpraševanje za rezervacijo nastopa, ki je prilagojen potrošniku oziroma tretji osebi, ki jo potrošnik identificira kot obdarovanca (v nadaljevanju: Obdarovanec).

Podjetje si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, vključno s spremembami cen storitev. V primeru spremembe pogojev bodo potrošniki najmanj 10 dni pred spremembo o tem obveščeni z objavo sprememb na Spletnem mestu, potrošnika pa bo podjetje osebno obvestilo tudi preko elektronske pošte ali drugih sredstev obveščanja. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na Spletnem mestu. V primeru, da se potrošnik ne strinja s spremenjenimi pogoji, lahko v roku 10 dni od spremembe pogojev odpove naročilo oziroma pogodbeno razmerje.

Določila teh splošnih pogojev, ki veljajo za potrošnike, se smiselno uporabljajo tudi za pravne osebe, ki so uporabniki Spletnega mesta.

 1. Dostopnost informacij:

Podjetje se zavezuje, da bo potrošniku najkasneje ob sklenitvi pogodbe s potrošnikom zagotovilo naslednje informacije:

 • naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko, številko telefaksa in naslov elektronske pošte podjetja, firmo in sedež podjetja, v imenu katerega deluje in na katerega lahko potrošnik naslovi svojo pritožbo,
 • glavne značilnosti storitev v obsegu, ki ustreza nosilcu podatkov in storitvam,
 • končno ceno storitve, vključno z davki
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja ali opozorilo, da taki stroški lahko nastanejo,
 • plačilne pogoje ter pogoje izvedbe storitve,
 • bistvene elemente opisa storitev,
 • podroben opis storitev,
 • jasno in nedvoumno določene in razvidne cene za storitve podjetja,
 • načine in roke plačila,
 • časovno veljavnost ponudbe (če je ta časovno omejena),
 • pojasnilo postopka ob pritožbi, vključno z vsemi podatki o kontaktni osebi ali službi za stike z uporabniki.
 1. Izvedba storitev podjetja in sklenitev pogodbe

Pogajanje o sklenitvi pogodbe med potrošnikom in podjetjem poteka tako, da potrošnik preko Spletnega mesta ali na drug pisen način podjetju poda povpraševanje po nastopu konkretne Zvezde. Potrošnik mora v povpraševanju navesti čas in lokacijo dogodka, na katerem si želi nastop konkretne Zvezde. Povpraševanje Potrošnik izvede tako, da izpolni poseben spletni obrazec na Spletnem mestu.

Ko podjetje pisno potrdi potrošnikovo povpraševanje, je šteti, da je pogodba med potrošnikom in podjetjem sklenjena. Podjetje in Zvezda si pridržujeta pravico, da po lastni presoji zavrneta prošnjo Zvezda na domu nastopa in ne potrdita potrošnikovega povpraševanja.

Zvezda, katere nastop zagotovi podjetje, ima v okviru umetniške svobode pravico določiti, na kakšen način bo izpolnila potrošnikovo zahtevo in na kakšen način bo izvedla nastop. Potrošnik se strinja, da vsebina nastopa morda ne bo natančno upoštevala njegove zahteve.

Zvezda ima pravico odkloniti nastop ali le tega kadarkoli prekiniti že po prihodu na prizorišče, in sicer:

 • če je na prizorišču več kot 50 oseb,
 • če se potrošnik, obdarjenec ali ostali udeleženci nastopa neprimerno obnašajo (vinjeno stanje, nasilje, vulgarnost, neprimerno vedenje potrošnika, obdarovanca in ostalih udeležencev nastopa…)
 1. Pravice in obveznosti potrošnika

Potrošnik se zavezuje in izjavlja, da:

 • je star najmanj 18 let,
 • ne bo nikoli vzpostavil ali poskušal vzpostaviti neposrednega kontakta oziroma dogovora z Zvezdo, ki bi se nanašal na nastop, ki je predmet že sklenjene pogodbe med potrošnikom in podjetjem, ampak bo vsakršen kontakt v zvezi s tem vzpostavil s podjetjem,
 • ne bo Zvezde nadlegoval, izsiljeval, grozil ali je poškodoval.

Potrošnik ima skladno s prvim odstavkom 43.č člena Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) pravico, da v 14 dneh od sklenitve pogodbe obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena ZVPot prenehajo obveznosti strank glede izpolnjevanja pogodbe. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Skladno z določbo 4. točke petega odstavka 43.č člena ZVPot, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe, kot je določeno v prejšnjem odstavku, če podjetje pogodbo v celoti izpolni. Potrošnik izrecno soglaša, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni.

 1. Cene, načini plačila in s tem povezane pravice in obveznosti potrošnika in podjetja

Vse cene na spletnem mestu so izražene v evrih (EUR) in vsebujejo DDV.

Cena za storitve podjetja je določena na Spletnem mestu. V primeru dodatnih želja se cena lahko spremeni.

Cena, objavljena na spletnem mestu v trenutku oddaje naročila/povpraševanja potrošnika, se šteje za pogodbeno dogovorjeno ceno, razen če se potrošnik in podjetje izrecno pisno ne dogovorita drugače.

Podjetje bo potrošniku nemudoma po sklenitvi pogodbe pod pogoji iz točke 3. teh splošnih pogojev izdalo predračun.

Potrošnik se zavezuje, da bo pravočasno plačal vse zapadle zneske v skladu s plačilnimi pogoji, ki veljajo ob oddaji naročila.

Podjetje lahko odstopi od pogodbe, če potrošnik ne plača predračuna za dogovorjene storitve v za to predpisanem roku. Pred tem mora podjetje potrošnika potem, ko predračuna ne plača v predpisanem roku, na neplačilo najprej opozoriti in mu za plačilo ponuditi dodaten 5-dnevni rok. Ne glede na roke iz tega odstavka pa lahko podjetje v vsakem primeru odstopi od pogodbe, če račun ni plačan 3 delovne dni pred dogovorjenim nastopom Zvezde.

 1. Pravice intelektualne lastnine in pravica do snemanja nastopa Zvezde in javne objave posnetkov

Vsi podatki in podobe na Spletnem mestu so predmet avtorske zaščite ali druge zaščite industrijske lastnine in so zaščitene v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah in drugo veljavno zakonodajo. Podjetje na potrošnika ne prenaša nobene avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi s Spletnim mestom (med drugim tudi ne pravice do uporabe blagovne znamke, logotipa, imena), temveč mu omogoča zgolj nastop Zvezde, vse na način, v obsegu in pod pogoji, kot so določeni v teh Splošnih pogojih. V izogib morebitnim dvomom je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del Spletnega mesta. Prepovedano je kakršnokoli kopiranje, distribucija ali druga uporaba vseh zgoraj navedenih podatkov brez predhodne vednosti in dovoljenja podjetja.

Spletno mesto lahko vsebuje povezave na spletne strani tretjih ponudnikov ali na račune na družabnih omrežjih tretjih, s katerimi podjetje ne upravlja. Te povezave in računi lahko vsebujejo članke, fotografije, besedilo, grafiko, slike, modele, zvok, video, informacije in drugo vsebino ali predmete, ki pripadajo tretjim osebam ali izvirajo od njih (vsebina tretjih oseb).

Za vsebino zgoraj navedenih spletnih mest in računov tretjih ponudnikov, predvsem njihovo točnost, ustreznost ali popolnost podjetje ni odškodninsko, niti kako drugače odgovorno.

Podjetje lahko snema nastop Zvezde in posnetek objavi na Spletnem mestu in svojih družbenih omrežjih le s posebnim pisnim soglasjem potrošnika. Če se na posnetku pojavijo tudi tretje osebe, ki so udeleženci nastopa Zvezde, podjetje za snemanje in objavo posnetka potrebuje tudi njihovo soglasje.

Podjetje soglaša, da potrošnik in tretje osebe, ki so udeleženci nastopa, lahko snemajo nastop Zvezde in ga objavijo na družbenih omrežjih. Podjetje odškodninsko ali kako drugače ne odgovarja za vsebino posnetkov in njihovih objav na družbenih omrežjih.

 1. Odgovornost podjetja

Podjetje se zavezuje po svojih najboljših močeh zagotavljati nemoteno delovanje Spletnega mesta, do katerega se dostopa preko računalnika ali preko mobilnih aparatov. Podjetje bo zagotavljalo varen obisk spletnega mesta, tako da bo pravočasno odkrivalo napake in jih odpravljalo na način, da ne bo povzročalo škode potrošnikom.

Če podjetje ne izvaja ali ne uveljavlja pravic ali določb teh splošnih pogojev, to ne pomeni odpovedi tem pravicam. Če se ugotovi, da je katerakoli določba teh splošnih pogojev nezakonita, nična ali neizvedljiva, to ne vpliva na veljavnost in izvršljivost preostalih določb. Ti splošni pogoji niso prenosljivi na tretje osebe.

 1. Zbiranje in varovanje osebnih podatkov

Podjetje pri svojem poslovanju z potrošnikom obdeluje osebne podatke, ki mu jih v okviru sklepanja posreduje potrošnik in za tako obdelavo potrošnik podaja osebno privolitev ali če obdelavo osebnih podatkov in osebne podatke, ki se obdelujejo, določa zakon.

Podjetje se zavezuje, da bo osebne podatke o potrošniku obdeloval v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov in jih bo uporabljal le za sklepanje, izvajanje, spreminjanje in prekinitev pogodbe s potrošnikom, izvajanje in zaračunavanje storitev. Za oziroma pred uporabo osebnih podatkov v druge namene bo podjetje pridobilo ustrezno soglasje naročnika.

 1. Izvensodno reševanje sporov

 V zvezi z izvajanjem pogodbenih določb in dogovorjenih storitev lahko potrošnik poda pritožbo na elektronski naslov zvezdanadomu@avi.si

Postopek obravnave pritožbe je zaupen. Podjetje bo na pritožbo odgovorilo najkasneje v roku osmih dni. Potrošnik in podjetje bosta morebitne spore skušala rešiti sporazumno.

Prodajalec skladno s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) izjavlja, da ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki bi nastali v postopkih spletne prodaje po teh pogojih in po posebnih akcijskih pogojih.

 1. Druga določila

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot) in Obligacijskega zakonika (OZ) ter druga zakonodaja.

V nobenem primeru ne potrošnik ne podjetje medsebojno ne odgovarjata za škodo, ki bi lahko nastala zaradi višje sile vključno z zamudami ali neuspehi pri izvajanju storitev, ki je delno ali v celoti posledica višje sile (na primer potresi, nevihte, poplave, epidemija ipd.), neizogibnih nesreč, zakonov, pravil, predpisov ali ukazov vladnih organov, vojn (razglašenih ali ne), terorizma, sovražnosti, blokad, civilnih motenj, embarga, stavk ali katerega koli drugega dogodka ali vzroka, na katerega potrošnik in podjetje nimata vpliva.

V primeru, da bi bila katera izmed določb teh pogojev neveljavna ali nična, preostale veljavne določbe ostanejo v veljavi.

 1. Kontakt

Za pomoč pri spletni ponudbi, oddaji naročil ali uporabi spletnega Mesta se lahko potrošnik obrne na podjetje prek elektronskega naslova zvezdanadomu@avi.si

 1. Drugi relevantni dokumenti podjetja

Politika zasebnosti: Način zbiranja in obdelave osebnih podatkov potrošnikov ter pravice potrošnikov, ki jih imajo iz tega naslova.

Politika piškotkov: Način uporabe in vrste piškotkov, ki jih uporablja podjetje pri obisku Spletnega mesta s strani potrošnika.